Napsugár óvoda

Az óvoda bemutatása (ovodakaposfo.gportal.hu)

Intézményünk 2009. július 1.-étől a Kaposmenti Intézményfenntartó Társulás által működtetett, a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként működik.

P1390399.JPG

A két éve megalakult kaposfői Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével szülői kezdeményezésre óvodánk német nemzetiségűvé alakult át. Sajnos, annak ellenére, hogy óvónőink között is vannak sváb származásúak, a német nyelv hiányával küszködünk, de terveinkben szerepel a nyelvi, módszertani továbbképzés.

Óvodánk 1962 óta működik, 1980-tól háromcsoportos, intézmény.
A csoportok szervezésénél eddig a homogén (egy korosztályt felölelő) csoport kialakítására törekedtünk, de nem zárkóztunk el szükség esetén a vegyes csoport létrehozásától sem, két nemzetiségi csoport beindításával vegyes csoportokkal működünk.
A 90-es évektől foglalkoztatott bennünket az óvodai nevelés lehetséges megreformálása, a mindenkori igényekhez való igazítása. Ennek során eljutottunk nevelőmunkánk megújításához, melynek alapja a gyermekek egyéni képességének figyelembevétele volt.
Szemléletünk alakulásában szerepet játszottak alternatív programok, amelyekkel különféle továbbképzéseken és szakirodalmak segítségével ismerkedtünk meg.
P1390400.JPG

Óvodai programunk kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, a német nemzetiség, illetve a cigányság /kisebbségek, így a (német, ill. a cigány)/ kultúrájának, hagyományainak megismerése, ápolása.
Csoportszobáink esztétikusan berendezettek, hangulatosak; mindehhez nagyban hozzájárult aktív Szülői Szervezetünk. Fejlesztő eszközeink nagy részét sikeres pályázatok segítségével szereztük be. Gyermekeink mozgásigényének kielégítésére felszerelt tornaszoba, rendezett udvar áll rendelkezésre.
Az óvoda dolgozói megfelelő végzettségűek, másoddiplomával, ill. szakvizsgával: 4 fő rendelkezik.
Kiemelt feladatnak tekintjük a gyermekek harmonikus fejlesztését, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Két évvel ezelőtt indultunk először az IPR-es pályázaton: 2009/2010-es nevelési évre ismét indultunk, a kompetenciával együtt.
Óvodánk olyan óvoda,
  • ahol érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat.
  • Ahol a különböző életkorú, képességű, fejlettségű és kultúrájú gyermekek együtt nevelésével mintát kapnak a másság tiszteletére, a toleranciára és egymás megbecsülésére.
  • Ahol a múlt értékeit megismerhetik és új értékeket teremthetnek.
  • Ahol fontos a partnerkapcsolatok erősítése, az óvodanyitottsága és a hatékonyság a gyermek egyéni fejlődése érdekében.
Nevelő munkánk egyik hosszú távú célja, a helyi sajátosságok ismeretében, a mentálhigiénés óvodai rendszer kialakítása, minden óvodás gyermekre kiterjedő preventív tevékenység megszervezése, speciális segítséget igénylő gyermekek komplett gondozása.
Oktató- nevelő munkánk magában foglalja a gyermekközösség egészére kiterjedő pedagógiai tevékenységet, ezen belül minden egyes gyermek harmonikus személyiségfejlesztését. A gyermekekre való fokozott odafigyelés teszi lehetővé, hogy időben fedezhetjük fel a személyiségfejlődési problémákat (nehezen nevelhetőség, testi- szellemi fejlődésben való lemaradás). A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése is csak korai felderítés alapján lehetséges.
Személyi-, tárgyi feltételeink részben adottak, de hiányosak és a megfelelő helyszín sem biztosított. Tornaszobában tartjuk a különböző fejlesztő foglalkozásokat, logopédiai foglalkozásokat, gyógytestnevelést.
A fejlesztésre szoruló gyermekek száma évről-évre egyre nő: a 2009/2010- es nevelési évben a 84 gyermekünk közül 27 beszédhibás: közülük csak 18 kisgyermek részesülhet logopédiai fejlesztésben. Ez is megoldódni látszik, mert az esélyegyenlőségi pályázatból az úszásoktatáson kívül + fejlesztő foglalkozásokat biztosíthatunk.
Az óvodai fejlesztésben korrekciós és prevenciós formákat alkalmazunk. Korrekciót azoknál a gyermekeknél alkalmazunk, akiket viselkedési, illetve teljesítménybeli problémák miatt felmentettek az iskolakezdés alól, ill. részképesség problémákkal küszködnek; őket még egy évig óvodánkban foglalkoztathatjuk. A náluk elvégzett vizsgálatok pontosan megmutatják a lemaradás területét és mértékét. A prevenciós fejlesztést kénytelenek vagyunk a csoportban zajló foglalkozások során megoldani, mivel a fejlesztőpedagógus foglalkozási rendjébe a magas létszám miatt már nem férnek bele.
Programunk egy önfeledt játéksorozat, amelyben fontos szempont, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a foglalkozásokon, semmiféle teljesítménykényszer ne merüljön föl; a fejlesztés eszköze természetesen a játék: kirakók, mozaikok, logikai játékok, kártyák; gyönyörű, színes fejlesztő eszközök; labdák, festékek, stb. teszik igazán érdekessé és izgalmassá a közös játékot. (természetesen pályázati forrásból lettek vásárolva).
A foglalkozások során fejlődik a gyerekek szókincse, nyelvhelyessége; kitartóbb lesz az odafigyelésük, amely elengedhetetlen az iskolai élet során, Fejlődik a térbeli orientáció, a térirányok felismerése. Fejlesztjük a szem-kéz koordinációt, amelynek majd az írástanulásban lesz nagy szerepe; illetve ismerkedünk a számfogalmakkal, például megtanuljuk, mit jelent a több, kevesebb, megismerik a kacsacsőrt. A foglalkozások során ezen kívül fejlődik a szabálytudat, szabálykövetés, a logikai gondolkodás és a memória. Nagy hangsúlyt helyezünk az iskolában elvárható viselkedésformák begyakorlására is, drámajátékok segítségével. Mindez azt mutatja, hogy fejlesztőfoglalkozásunk egy teljes körű képességfejlesztő program, amelynek alapja a játszva tanulás.
A teljes tanévre tervezett foglalkozás-sorozat játékai 3 fő terület köré csoportosulnak, természetesen komplex módon, egymással szoros egységet képezve.
- Részképességek fejlesztése
- Érzelmi nevelés, viselkedési normák
- Testi fejlettség, mozgásformák.

Foglalkozásunk célja, hogy felkeltsük a gyerekekben az iskola és a tanulás iránti érdeklődést, kiszűrjük és fejlesszük az esetleges hiányosságokat, erősítsük meglévő képességeiket. Szeretnénk hozzájárulni a gyerekek sikeres, zökkenőmentes iskolakezdéséhez.
Ehhez keres az óvónő, fejlesztőpedagógus, logopédus speciális foglalkozási formákat és fejlesztési eszközöket, melyek beszerzését, ill. pótlását jelen pályázati segítséggel tudtuk megvalósítani.
Szabó Jánosné,
tagóvoda- vezetőHitvallásunk:
" Gyerekek sokfélék
ne gyötörjük az egyiket, hogy olyan legyen mint a másik."
(Vekerdi Tamás)