Adók

Témakörök:

Gépjárműadó
Helyi iparűzési adó
Kommunális adó
Egyéb, az adóztatással kapcsolatos tudnivalók

 

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló részletes szabályokat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény tartalmazza.

Gépjárműadó fizetési kötelezettség keletkezik

használt gépjármű vásárlása esetén a következő év első napjával (kivéve, ha a gépjármű ki volt vonva a forgalomból),
év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjával.
  A gépjárműadó alanya:

  az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
  az év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetében azon személy, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
   A gépjárműadó mértéke:

   Személygépjármű, motorkerékpár esetén az adótétel a gépjármű teljesítményétől és gyártási évétől függ. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:

   gyártási évében és az azt követő    3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
   gyártási évet követő                 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
   gyártási évet követő               8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
   gyártási évet követő             12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
   gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
    A légrugós gépjármű és pótkocsi esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.200,-Ft.
    Nem légrugós gépjármű és pótkocsi esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.380,-Ft.

    Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi és tehergépjármű esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1.200,-Ft.

    Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja:

    hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
     A tehergépjármű esetén az adó alapja:

     a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
      Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót kell fizetni.

      A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.

      Az adófizetési kötelezettség megszűnése:

      annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta (kivéve, ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával),
      gépjármű értékesítése esetén az eladás évének utolsó napjával.
       Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás kapcsán mind az eladónak, mind a vevőnek bejelentési kötelezettség áll fenn. Ezen kötelezettségnek az adásvételi, ajándékozási, stb. szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül kell eleget tenni a közlekedési hatóság felé.

       Adómentesség:

       Mentes az adó alól:
       a költségvetési szerv,
       a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
       az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
       az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
       a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
       a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
        Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adómentesség iránti kérelmet Hivatalunk adóügyi ügyintézőjéhez lehet benyújtani a mentességi feltételek igazolása mellett. Felhívjuk a mentességben részesülők figyelmét, hogy a mentességi feltételek megszűnését soron kívül kötelesek az adóügyi ügyintéző felé jelezni.

        A gépjárműadót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni a 11743002-15397603-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlára.

        Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzőségében a  gépjárműadó ügyekben az alábbi ügyintéző jár el:
        Offterdinger Zsuzsanna

        Helyi iparűzési adó


        A helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény és a 23/2007 (XII. 19.) önkormányzati rendelet szól.

        A helyi iparűzési adóról (289486 bájt)

        Az adó alanya: a vállalkozó, aki gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi. Adóköteles a vállalkozó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége. Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. Adóalanyt azon a településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve telephelye található.

        Bevallást az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell benyújtani.
        Vállalkozónak az adóköteles tevékenységének megkezdésétől, a cégbíróság bejegyzésétől számított 15 napon belül bejelentést kell tenni az adóhatóságnál.

        Az adó alapja: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, csökkentve az anyagköltséggel, a közvetített szolgáltatás értékével, és az eladott áruk beszerzési értékével.

        Az adó mértéke: Az adóalap 1,8 %-a. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként legfeljebb 5.000,-Ft, piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatók esetén 1.000,-Ft/nap.

        Vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg összege az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg.

        Iparűzési adó bankszámlaszám: 11743002-15397603-03540000

        Kommunális adó


        A kommunális adóról szóló részletes szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi  C. törvény és a 24/2007 (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

        Magánszemélyek kommunális adójáról (146950 bájt)

        Az adó alanya:
        • az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, illetve telek tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok; amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya),
        • az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

        Adóköteles ingatlanok:

        • lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény),
        • beépítetlen belterületi földrészlet,
        • lakásbérleti jog.

        Az adó mértéke:

        • lakás, lakásbérleti jog után 16.000 Ft.,
        • építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet után 16.000 Ft.,
        • zártkerti és külterületi nem lakás céljára szolgáló egyéb épület után     3.000 Ft

        Mentes az adó alól:

        • A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában adómentes az egyedül élő magányszemély a 70. életév betöltését követő év első napjától.

        A kommunális adót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni a magánszemélyek a 11743002-15397603-02820000, a vállalkozások a 11743002-15397603-02990000 számú kommunális adó beszedési számlára.

        Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kommunális adó bevallásadási kötelezettségnek az arra rendszeresített formanyomtatványon tehetnek eleget a változást követő 15 napon belül.
        Felhívjuk továbbá az ingatlant elidegenítők figyelmét, hogy a kommunális adó megszűntetése érdekében szíveskedjenek a Hivatal adóügyi munkatársához a tulajdonjog /haszonélvezeti jog, bérleti jog/ megszűnését igazoló okirat másolatát eljuttatni.