Kaposfőért Egyesület

A „Kaposfőért Egyesület” célja és tevékenysége

Az egyesület célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a falu lakói, a települést támogató vállalkozók és az önkormányzat számára.

Az egyesület támogatni kíván minden olyan tevékenységet, amely elősegíti Kaposfő lakosainak szorosabb közösséggé alakulását, hozzájárul a település fejlődéséhez. Az egyesület szervez és támogat minden olyan rendezvényt, szerveződés kezdeményezést, amely a falu lakosságát egészségesebb életmód folytatására ösztönzi.

Az egyesület feladatkörei:

1./ A település környezetének szépítése, az erre irányuló kezdeményezések

felkarolása, segítése.

2./ A falu intézményei és a lakók közti kapcsolat kiépítése, segítése, a kulturális

intézmények segítése, kihasználtságuk növelésében segédkezés.

3./ Ösztönzi és elősegíti a tájékoztatást, a szabad információ áramlást.

4./ Minden olyan csoport, önszerveződés, szakkör stb. támogatása, amely

tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a település közérzete javuljon,

életminősége pozitív irányban változzon. Szervez és segít egészségnevelő

programokat. Kisebbségek felzárkóztatására, rászorulók támogatására

szociálpolitikai tevékenységet szervez és támogat.

5./ Minden olyan tevékenységet segít és támogat, amely a község ismertségét

elősegíti, hírnevét öregbíti.

6./ A település történetének, múltjának kutatását segíti. Támogat hagyományőrző

kulturális tevékenységet.

Az egyesület fő tevékenysége: kulturális tevékenység.

7./ Az egyesület közhasznú tevékenysége:

Az egyesület kérelmezi közhasznúvá minősítését az 1997. évi CLIV. törvény alapján. Kötelezettséget vállal abban foglaltak betartására.

Az egyesület a következő közhasznú tevékenységet folytatja és nem zárja ki, hogy a tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásokból.

Tevékenységek a törvény 26. §-a alapján:

26.§. C/2 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.

26.§. C/5 kulturális tevékenység

26.§. C/6 kulturális örökség megóvása

26.§. C/9 környezetvédelem

Az egyesület működése keretében támogatja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségét, valamint a határon kívül élő magyarsággal való kapcsolattartást, kulturális rendezvények, kölcsönös szervezése támogatása keretében is.