Objektumőr-kísérő rész-szakképesítés megszerzésére

Címkék: Hírdetmények

A Rendőrség államilag elismert – a rendőr szakképesítés részét képező – érettségire épülő, 5+1 hónapos, nappali munkarendben, a felnőttképzés szabályai szerint zajló objektumőr-kísérő rész-szakképesítés megszerzésére, hivatásos állományába várja a munkavállalókat.

T Á J É K O Z T A T Ó

 

a 2011. február 1-jétől induló

objektumőr-kísérő rész-szakképesítés

megszerzésére vonatkozó felhíváshoz

 

 

A Rendőrség államilag elismert – a rendőr szakképesítés részét képező – érettségire épülő, 5+1 hónapos, nappali munkarendben, a felnőttképzés szabályai szerint zajló objektumőr-kísérő rész-szakképesítés megszerzésére, hivatásos állományába várja a munkavállalókat.

Az 1 hónapos területi szakmai gyakorlatra a Készenléti Rendőrség fogadja a próbaidős rendőr jogviszonyban lévő munkavállalókat, és gondoskodik az elméleti és gyakorlati felkészítés végrehajtásáról.

A jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés néhány elemében eltér a két éves rendőr szakképesítés megszerzésétől, valamint a képzés idejére járó jogosultságoktól, kötelezettségektől, juttatásoktól.

A felvételt nyert pályázók már a képzés során, a próbaidő alatt is pályakezdő besorolású illetményre jogosultak.

 

A jelentkezés feltételei

A Rendőrség hivatásos állományába jelentkezőnek tudnia kell, hogy akkor van reális esélye a felvételre, ha a szakképzésre történő jelentkezés általános feltételein túl a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben szereplő követelményeknek megfelel. Különösen szigorúak az erkölcsi tartásra, a feddhetetlenségre, a fizikai állóképességre, az egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó előírások. Aki e sajátos elvárásoknak nem tud eleget tenni, nem kerülhet a Rendőrség hivatásos állományába, és nem kezdheti meg tanulmányait.

1) A Rendőrség hivatásos állományába, és így a fenti képzésre jelentkezhet az, aki:

 • magyar állampolgár, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésőbb a felvételi eljárás kezdetéig megszerzi,
 • a hivatásos állományba vételig (2011. február 1-jéig) 18. életévét betölti, illetve a 35. életévét nem tölti be,
 • cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt, és döntéséért jogi felelősséggel tartozik),
 • állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
 • büntetlen előéletű és életvitele kifogástalan (a Rendőrség csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni fokozott társadalmi elvárásoknak megfelel. A kifogástalan életvitel meglétét a Rendőrség illetékes vezetője jogosult megállapítani. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e),
 • közép- vagy emelt szintű érettségivel rendelkezik (vagy a képzés kezdetéig eredményes érettségi vizsgát tesz),
 • vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálatokon történő részvételt,
 • hivatásos állományba vétele kapcsán elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti korlátozását,
 • hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak előzetes vizsgálatához,
 • vállalja a próbaidős hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó – a felnőttképzési szerződésben foglalt – követelmények, kötelességek teljesítését, az ezzel járó juttatások, lehetőségek körét elfogadja.

 

A jelentkezés módja

2) Jelentkezni a budapesti/megyei rendőr-főkapitányságok személyzeti szerveinél beszerezhető, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság honlapjáról (www.police.hu) letölthető jelentkezési lappal és az 5. pontban előírt dokumentumok csatolásával lehet.

3) Egy pályázó csak egy rendőri szervhez nyújthat be jelentkezési lapot, amelyet a csatolandó dokumentumokkal együtt a budapesti/megyei rendőr-főkapitányságok humánigazgatási szolgálataihoz személyesen vagy ajánlott postai küldeményként kell eljuttatni

2010. október 22-ig.

A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket az adott rendőri szerv elutasítja.

A felvételt nyert pályázókat 2011. február 1-jei hatállyal hivatásos állományba nevezik ki, 12 hónap próbaidő kikötésével. A próbaidő első felében felnőttképzés keretében kerülnek beiskolázásra az Adyligeti, a Körmendi, a Miskolci vagy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába, ahol az 5+1 hónapos felkészülést követően objektumőr-kísérő rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában a próbaidő további 6 hónapjában a szakképesítésük jellegének megfelelő szolgálati feladatokat látnak el a Rendőrség által meghatározott rendőri szerv állományában.

4) A pályázó jelentkezési anyagát ahhoz a budapesti/megyei rendőr-főkapitánysághoz adja be, ahová felvételt szeretne nyerni, illetve ahol a későbbiekben szolgálatot kívánna teljesíteni.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy bármely rendőri szervnek küldik meg pályázatukat, az Országos Rendőr-főkapitányság döntése alapján sor kerülhet – az érintett beleegyezésével – annak másik rendőri szervhez történő átadására.

 

A jelentkezéshez szükséges iratok

5) A jelentkezés a jelentkezési lapon feltüntetett – jelen tájékoztatóban is felsorolt – dokumentumok benyújtásával történik.

Jelentkezéskor az alábbi iratokat kérjük:

5.1) jelentkezési lap (géppel, vagy nyomtatott nagybetűkkel kitöltve, aláírva);

5.2) 1. sz. nyilatkozat, amelyben a jelentkező vállalja, hogy a képzés sikeres teljesítése után a rész-szakképesítése jellegének megfelelő szolgálati feladatokat lát el a Rendőrség által meghatározott rendőri szerv állományában;

5.3) 2. sz. nyilatkozat, amelyben a jelentkező hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, lakó- és családi körülményeinek, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatoknak – a Rendőrséghez kerülése felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő – előzetes ellenőrzéséhez;

5.4) az önéletrajz, kézzel írva, aláírva, melynek terjedelme nem haladhatja meg a két (A/4 méretű) oldalt;

5.5) egészségügyi alkalmassági kérdőív, melyet a jelentkező tölt ki és ír alá;

5.6) háziorvosi igazolás a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez;

5.7) egészségügyi dokumentumok mindenkinél: egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.). Férfiaknak egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye, illetve nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye;

5.8) az érettségi bizonyítvány fénymásolata (a felvételt nyert pályázónak a beiskolázáskor az eredeti érettségi bizonyítványát is be kell mutatnia szolgálati helyén);

5.9) három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely a rendőrségi állományba kerüléshez, illetve a szakképzés megkezdéséhez a jogszabályokban előírt büntetlen előélet igazolása céljából szükséges. Fontos tudni, hogy a rendőri szervek a hatósági bizonyítványban már (pl.: mentesítés miatt) nem szereplő adatokat is értékelik a kifogástalan életvitel követelményeinek megfeleléskor, s így esetenként úgynevezett ”tiszta” hatósági bizonyítvánnyal sem nyer felvételt a jelentkező.

5.10) mindazon dokumentumok fénymásolata, amelyek a felvétel elbírálása során további jelentőséggel bírhatnak, valamint a képzés bizonyos részei alóli mentesítésre adhatnak lehetőséget.

6) Az a jelentkező, aki az egyszeri, írásbeli hiánypótlásra történő felszólításban megadott határidőig nem küldi be az előírt és pályázatából még hiányzó dokumentumot, kizárja magát a további felvételi eljárásból.

7) Az 5. pontban felsorolt dokumentumokhoz kapcsolódva további információkhoz juthat a mellékletekben.

 

A felvételi eljárás

8) A felvételi eljárásban az a jelentkező vehet részt, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel.

9) A felvételi eljárás elemei:

 • előzetes egészségi és pszichológiai vizsgálat;
 • személyzeti ellenőrzés a rendelkezésre álló dokumentumok és környezettanulmány alapján; továbbá bizottság előtti személyes elbeszélgetés;
 • fizikai-erőnléti alkalmassági vizsgálat;
 • egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok;
 • felvételi döntés;
 • a hivatásos állományba vételre vonatkozó kinevezési okmány, továbbá a felnőttképzési szerződés aláírása.

 

Előzetes ellenőrzés, vizsgálat, személyes elbeszélgetés

10) Az előzetes személyzeti ellenőrzés során az illetékes rendőri szerv elvégzi az adategyeztetést, a helyi és központi adattárakban, nyilvántartásokban történő ellenőrzést, illetve a pályázó lakókörnyezetében a nyílt rendőri információ elkészíttetését, illetve ennek feldolgozását abból a célból, hogy a jelentkező büntetlen előéletű-e, életmódja, életvitele megfelel-e a jövőbeni próbaidős hivatásos állományba vétel feltételeinek.

Az előzetes orvosi és pszichológiai vizsgálat célja a jelentkezők közül a hivatásos szolgálatra egészségileg, illetve pszichikailag egyértelműen alkalmatlan személyek kiszűrése.

A személyes elbeszélgetésre 3 fős bizottság közreműködésével kerül sor. A személyes elbeszélgetés célja a pályázó megjelenésének, kommunikációs képességeinek, napi eseményekben történő tájékozottságának megállapítása.

A bizottságnak lehetősége van alapos indok alapján a pályázó felvételére vonatkozóan elutasítási javaslatot megfogalmazni. A bizottság a bemutatkozó meghallgatás zárásaként ismerteti a jelentkezővel a saját és a munkáltató összegzett véleményét.

Az előzetes ellenőrzésen, az egészségi vagy a pszichológiai vizsgálaton alkalmatlannak nyilvánított jelölt a felvételi eljárás további menetében már nem vehet részt.

Fizikai-erőnléti alkalmassági és egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálat

11) Az orvosi és pszichológiai vizsgálat célja a jelentkezők közül a hivatásos szolgálatra egészségileg, illetve pszichikailag alkalmatlan személyek kiszűrése, amelynek megállapítása a bemutatott egészségügyi dokumentáció, továbbá orvos és pszichológus vizsgálata alapján kerül megállapításra.

12) A jelentkező a felvételi eljárás valamennyi vizsgálatán az előre megadott időben köteles pontosan megjelenni, és személyazonosságát, hitelt érdemlően igazolni.

Nem vehet részt a felvételi eljárásban az a jelentkező, aki nem írta alá a jelentkezési lap mellékletéhez tartozó 1. és 2. számú nyilatkozatot, vagy az előzetes ellenőrzésen alkalmatlan minősítést kapott.

13) Az egyes vizsgálatok megkezdése előtt a jelentkezők tájékoztatást kapnak a vizsgálatok tartalmáról, a lebonyolítás rendjéről, ütemezéséről, helyszíneiről és az értékelés mutatóiról. A jelöltek a tájékoztatás tényét a jelenléti ív aláírásával igazolják, csakis ezt követően kezdődhetnek meg a felvételi vizsgálatok.

13.1) A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat célja a jelentkező erőnlétének, terhelhetőségének és fejleszthetőségének felmérése, illetve megállapítása.

Fizikai alkalmassági vizsgálaton csak az a jelentkező vehet részt, aki rendelkezik a háziorvosa által a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez kiállított igazolással.

A jelentkező a fizikai (erőnléti) vizsga megkezdése előtt köteles jelezni, ha egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat, gyakorlatokat végrehajtani. Ebben az esetben a jelentkezőt egy másik vizsganapra fogják behívni, ez azonban csak egy alkalommal történhet.

A megkezdett vizsgálat csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a jelentkező a vizsga során a gyakorlatok végrehajtásakor bekövetkezett sérülés miatt válik annak teljesítésére alkalmatlanná.

A felvételiző fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgája csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha korcsoportjában az egy kötelező (2000 méteres futás) és a hat (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekve-nyomás, helyből távolugrás) választható gyakorlat közül még négy végrehajtásának értékelése szerint legalább „megfelelő” minősítést ér el. „Megfelelő” minősítést akkor kap a jelentkező, ha az összesített pontszáma az öt fizikális számból eléri a 80 pontot, és a gyakorlatok mindegyikét eredményesen végrehajtotta (nincs 0 pontos kísérlete).

A vizsga befejezésekor a pályázókat az elért részeredményről és pontszámról tájékoztatni kell. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet.

 

13.2) Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat

Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokat a próbaidős hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges egészségi és pszichikai követelményeknek való megfelelés megállapítása céljából végzik el.

 

A kinevezési okmány, továbbá a felnőttképzési szerződés

14) A felvételről az adott budapesti/megyei rendőr-főkapitányság vezetője dönt, melyről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A felvételi eljárás végső döntése elleni fellebbezésre az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjénél van lehetőség.

15) A sikeres felvételi eljárást követően kerül sor az elkészített kinevezési okmány, továbbá a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződés aláírására.

A felvettek behívása

16) Az állományba kerültek behívására, szolgálatba állítására, valamint a rendészeti szakközépiskolába történő vezénylésére – adott rendőri szervnél – a munkáltató jogkört gyakorló vezető jogosult.

 

Pályaválasztásához sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2010. szeptember 13.

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG