Párlatkészítés!

Címkék: Pálinkafőzés Párlatkészítés Hírdetmények

2010. szeptember 27-ei hatállyal változtak a párlatok (gyümölcsből, szőlőből, szőlőtörkölyből, borseprőből, szőlőborból lepárlással előállított alkoholtermékek) bérfőzetésével kapcsolatos jövedéki szabályok, valamint megengedetté, jogszerűvé vált a párlat magánfőzés keretében történő előállítása, és bizonyos esetekben az értékesítése is.

Tisztelt Polgármester Úr/Úrhölgy!

 

Tájékoztatom, hogy 2010. szeptember 27-ei hatállyal változtak a párlatok (gyümölcsből, szőlőből, szőlőtörkölyből, borseprőből, szőlőborból lepárlással előállított alkoholtermékek) bérfőzetésével kapcsolatos jövedéki szabályok, valamint megengedetté, jogszerűvé vált a párlat magánfőzés keretében történő előállítása, és bizonyos esetekben az értékesítése is.

 

Magánfőzés keretében megengedett a párlatnak a magánfőző lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén történő előállítása. A párlat saját tulajdonú gyümölcsből, vagy gyümölcsből származó alapanyagból állítható elő. Saját tulajdonúnak minősül a vásárolt gyümölcs is. Magánfőzést csak 18. életévét betöltött természetes személy végezhet.

 

Az előállítás legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított, saját tulajdonú desztillálóberendezésen megengedett. Egy desztillálóberendezésnek csak egy tulajdonosa lehet, de egy magánfőző rendelkezhet több desztillálóberendezéssel is. A desztillálóberendezés magánfőző általi beszerzését, és birtokban tartását a vámhatósághoz nem kell bejelenteni, ahhoz vámhatósági engedély nem szükséges. Az EU tagállamából, vagy harmadik országból beszerzett desztillálóberendezés eredete számlával, vagy egyéb hitelt érdemlő módon, így a magánfőző nyilatkozatával is igazolható.

 

A desztillálóberendezés előállítása, értékesítése, vagy értékesítési célú beszerzése azonban továbbra is csak a vámhatóság engedélyével történhet. A magánfőző tehát desztillálóberendezést saját célra is csak a vámhatóság engedélyével állíthat elő, és a feleslegessé váló desztilláló berendezést is csak ilyen engedéllyel adhatja/idegenítheti el.

 

Magánfőzés keretében évente legfeljebb 200 liter tisztaszesz mennyiséget (pl. 400 liter 50 tf%-os alkoholtartalmú párlat) szabad előállítani. Ezen mennyiségből 50 liter, legfeljebb 86 tf%-os mennyiségnek megfelelő párlat (pl. 86 liter 50 tf%-os alkoholtartalmú párlat) adómentes, feltéve, hogy az a háztartásban való személyes fogyasztásra szolgál.

 

Fontos, hogy az adómentesség a fenti korlátig (50 liter, legfeljebb 86 tf%-os alkoholtartalmú párlat) a gyümölcstermesztő személy által bérfőzetés keretében, szeszfőzdében előállíttatott párlat mennyiségre is vonatkozik, feltéve, hogy az a háztartásban való személyes fogyasztásra szolgál. Bérfőzetés keretében a 200 liter tisztaszesz mennyiségi korlát nem áll fenn, az adó megfizetése mellett bármekkora mennyiség főzethető, azzal, hogy bérfőzetést csak gyümölcstermesztő személy végezhet.

 

Az adómentesen előállított/bérfőzetett párlatot tehát értékesíteni, vagy háztartáson kívül másnak átadni, elidegeníteni – az adó megfizetése, és az egyéb feltételek teljesítése nélkül - tilos.

 

Ha egy háztartásban több magánfőző/bérfőzető él, akkor fenti korlátok az egész háztartásra együttesen vonatkoznak, azaz pl. egy háztartásban élő két magánfőzető/bérfőzető adómentesen összesen 50 liter 86 tf%-os mennyiségnek megfelelő párlatot állíthat elő, illetve főzethet.

 

Fontos korlátozás továbbá, hogy ha valaki tárgyévben már főzetett párlatot bérfőzés keretében (szeszfőzdében), akkor magánfőzést már nem végezhet. Ugyanez igaz fordított esetben is, azaz ha valaki magánfőzés keretében már főzött párlatot, akkor bérfőzés keretében már nem főzethet. Ez a korlátozás akkor is fennáll, ha a háztartásban élő másik magánfőző, vagy bérfőzető az adott évben már főzött, vagy főzetett párlatot, azaz például ha a háztartás egyik tagja az adott évben már főzetett szeszfőzdében párlatot, akkor a háztartás többi tagja sem állíthat elő magánfőzés keretében párlatot, csak bérfőzés keretében főzethetnek ők is.

 

Fenti korlátozás azonban – az új szabályok évközbeni bevezetése miatt - az idei évben még nem érvényes, tehát csak 2011. évtől kell alkalmazni.

 

A 2010. szeptember 27-e előtt ezen évben bérfőzetés keretében már átvett bérfőzött pálinka mennyiségét az új szabályok szerint adómentesen előállítható/bérfőzethető 50 literes mennyiségbe bele kell számítani, azaz aki idén már főzetett pálinkát bérfőzés keretében, az az év hátralévő részében már csak ezzel a főzetett mennyiséggel csökkentett mennyiségű párlatot állíthat elő, illetve főzethet szeszfőzdében adómentesen.

 

Az adómentes mennyiséget meghaladó mennyiségű párlat magánfőzés keretében történő előállítását a vámhatósághoz – az adókötelezettség keletkezését 3 munkanappal megelőzően, a jogszabály által előírt formában - be kell jelenteni, és az adót meg kell fizetni. A bejelentés adóbevallásnak minősül, és abban meg kell adni az adó megállapításához szükséges adatokat (pl. párlat fajtája, mennyisége, az adó összege). A vámhatóság a bejelentés alapján a bejelentett mennyiségre származási igazolványt állít ki, és bocsát a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy a magánfőző az adót megfizette.

 

Az adómentes mennyiséget meghaladó mennyiségű párlat bérfőzetés keretében történő előállítása esetén az adót szintén meg kell fizetni, azonban ez esetben – az eddigiekhez hasonlóan - a szeszfőzde állapítja meg, és szedi be az adót a bérfőzetőtől, és a származási igazolványt is ő állítja ki, és bocsátja a bérfőzető rendelkezésére. Az adó megállapítása érdekében a bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot kell adjon a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván – külön jogszabály alapján – értékesíteni. Nyilatkozni kell még arról is, hogy magánfőzőként a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít(ott) elő párlatot. A nyilatkozatban foglaltak valódiságáért a bérfőzetőt terheli a felelősség. A nyilatkozat hiányában a szeszfőzde nem adhatja ki az előállított párlatot.

 

Az új szabályozás értelmében lehetőség nyílik arra is, hogy a magánfőző, és a bérfőzető az előállított/bérfőzetett párlatot - speciális esetben - értékesítse. Értékesítésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a magánfőző a külön jogszabály – jelenleg a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás, és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet – szerinti kistermelőnek minősül, és megfizette a jövedéki adót. A párlat értékesítése ebben az esetben is csak palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben, párlat-zárjeggyel ellátva – a külön jogszabályban meghatározott – saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás, vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében lehetséges. (Az értékesítés ezen szabályai nem vonatkoznak arra az esetre, amikor a bérfőzető a párlatot alkoholtermék adóraktárnak - pl. a szeszfőzdének – értékesíti. Ez - az eddigiekhez hasonlóan – a jövőben is megengedett lesz.

 

A párlat-zárjegy igénylését a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatalnál kell bejelenteni. Magánfőzés esetén a zárjegy megrendelést az adóbevallásban kell megtenni. A párlat-zárjegy kiadásának feltétele, hogy az igénylő a párlat-zárjegy előállítási költségét, és a párlat-zárjeggyel ellátni kívánt párlat adóját megfizesse, és ezt a vámhatóságnál igazolja.

 

A párlat előállításra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése továbbra is a vámhatóság feladata, és azok megsértése esetén különböző szankciókat (bírság, lefoglalás, elkobzás) alkalmazhat. A vámhatóság elsődleges célja azonban a pálinka, mint hungarikum hazai, és nemzetközi hírnevének fenntartása. A törvénymódosítás hatására ezért az ellenőrzésekben a hangsúlyt az illegálisan, nagy mennyiségben, ellenőrizetlen alapanyagokból előállított, vagy pancsolt szeszesitalok előállításának, és terjesztésének megakadályozására helyezzük. Az előírásokat betartó főzdéket, főzetőket, és magánfőzőket a vámhatóság nem zaklatja, ugyanakkor a piac és a legális szereplők érdekeit védi, ezért megakadályozza az adózatlan termékek kereskedelembe kerülését.

 

Tájékoztatom, hogy a Vám- és Pénzügyőrség internetes oldalának (www.vam.gov.hu) fő lapján, a Vám- és Pénzügyőrség által kiadott elektronikus nyomtatványok pont alatt megtalálhatja a "Bejelentés magánfőzésről" (J18), valamint a "Bérfőzető zárjegy megrendelése" (J19) elnevezésű, elektronikusan kitölthető nyomtatványokat, és azok útmutatóit, valamint ezek kinyomtatható, és kézzel kitölthető pdf formátumú változatait. A testület internetes oldalán a Szakterületek / Jövedéki szakterület pont alatt további aktuális információkat, tájékoztatókat, hírleveleket is találhat.

 

Amennyiben a későbbiek során bármilyen egyedi, szakmai jellegű információra, további felvilágosításra lenne szüksége, úgy kollégáim szívesen állnak rendelkezésére szóban, telefonon, vagy írásban is.

 

A felmerülő kérdések megválaszolására kollégáim, vagy jómagam állunk az érdeklődök rendelkezésére munkaidőben, személyesen Kaposvár, Széchenyi tér 3. szám alatt, vagy telefonon a 82/527-400 telefonszámon. Fentiek mellett a levélben, vagy elektronikus formában benyújtott kérdésekre is próbálunk soron kívül, írásban válaszolni. A hivatal e-mail címe: vph22100@vam.gov.hu.

A Vám-és Pénzügyőri Hivatal munkarendje:

hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,

pénteken               7.30-13.30 óráig.

 

Üdvözlettel:

Nagy Attila

pénzügyőr főtörzszászlós

mb. alosztályvezető

VPH KAPOSVÁR