Felhívás a saját tulajdonú ingatlanok előtt található közterületek karbantartására

Címkék: Hírdetmények

Tisztelt Lakosság!

Mellékelten megtekinthető a saját tulajdonú ingatlanok előtt található közterületek karbantartása tárgyú hirdetmény.

A törvényi előírásoknak megfelelően Kaposfő Községi Önkormányzata a település közigazgatási területén folyamatosan végezteti a zöldterületek és zöldfelületek kezelését, tisztántartását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, virágosítás stb.).

Az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett az önkormányzati Hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a gyalogos és gépjármű közlekedést, továbbá az ingatlanok előtti közterületen (pl. árokban) a le nem nyírt fű, az el nem távolított szemét, hordalék akadályozza a csapadékvíz elfolyását, ezek összességében balesetveszélyt is magukban hordoznak.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény 94/A. § (4) bekezdése alapján a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki azokkal szemben, akik a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget.

 

Tisztelettel:

 

Ábel Melinda s.k. 

polgármester