Ösztöndíj pályázat

Címkék: Pályázatok

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet a 2010-es évre, általános iskolák 7., 8. osztályos, hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos, valamint nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű* cigány tanulói részére.


* A Közoktatási törvény rendelkezései alapján hátrányos helyzetű tanulónak tekintendő az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.

1.“TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ”   – 4,0-től - 4,49-es tanulmányi átlagig,

2.“CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ”                    – 4,5-es tanulmányi átlag felett,

Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az előző tanévet!

Javítóvizsgát nem fogadunk el!

Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat!

Az ösztöndíj támogatás célja:

Elősegíteni a középfokú továbbtanulást megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését.

Az ösztöndíj támogatás összege:

 

1.      “TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” esetén

4,0 – 4,49 tanulmányi átlagig 25.000 Ft.

 

2.      “CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ ” esetén

4,5 -  5      tanulmányi átlagig 30.000 Ft.

 

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat a tanulmányi eredményt figyelembe véve és kizárólag a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni. A döntés során előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és a legjobb tanulmányi átlageredményt elért tanulók.

 

 

A pályázatok postára adási Határideje:   2010. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje:                                          2011. MÁRCIUS 15.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb:       2011. MÁRCIUS 31.

 

 

Faxon, email-en érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

 

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé -soron kívül- írásban jelezni szíveskedjék.

 

 

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

 

 

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére.

 

A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük, őrizze meg.

 

A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

 

Adatlap beszerezhető www.macika.hu internet oldalon. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy postai úton nem áll módunkban adatlapokat küldeni.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 

1. a kitöltött adatlapot;

2. a 2009/2010-es tanév végén kapott bizonyítvány fénymásolatát, amelyet az iskola tintás aláírással és az intézmény

hivatalos bélyegzőjével hitelesít (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);

3.  ahol szöveges értékelés szerepel a bizonyítványban (megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt),  a pályázó kérje fel a

bizonyítványt kiállító oktatási intézményt, hogy az értékelést érdemjegyekre számítsa át, s azt a hitelesített

bizonyítvány-fénymásolatra vezesse fel, vagy állítson ki hiteles igazolást az érdemjegyekről.

4. a 2010/2011-es tanévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást;

5. a törvényes felügyeletet ellátó szülő/k nyilatkozatát a legmagasabb iskolai végzettségükről. (A nyilatkozathoz

szükséges tartalmi követelmények az adatlapon szerepelnek);

6. lakóhely szerinti település önkormányzat jegyzőjének határozatát vagy igazolását (eredeti vagy a jegyző által hitelesített) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, vagy a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, a tanuló védelembe vételéről illetve a gyámhivatal határozatának másolatát a tanuló tartós nevelésbe vételéről;

7. helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat - ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil

szervezet - eredeti ajánlását, mely tartalmazza a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását.

(A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium!

 

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

HIÁNYOS vagy HATÁRIDŐN TÚL BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK.

Kapcsolódó anyagok